Mặt bằng căn hộ Kingdom101


Mặt bằng tổng thể căn hộ Kingdom 101

Mặt bằng block  D căn hộ Kingom 101

Mặt bằng block D (Dynasty) căn hộ Kingdom 101


Mặt bằng block K (Kingley) căn hộ Kingdom 101

Mặt bằng block K (Kingley) căn hộ Kingdom 101


Mặt bằng block M (Monaschy ) căn hộ Kingdom 101

Mặt bằng block M (Monaschy ) căn hộ Kingdom 101


Đã thêm vào giỏ hàng